سیستم خزانه داری و جریان نقدینگی

به طور کلی بخش های اصلی سیستم خزانه داری شرکت آترا ویژن به شرح ذيل است :

ATRA ERP ACCOUNT PAYABLE RECEIVABLE

برخی از ویژگی­های کلیدی سیستم خزانه داری شرکت آترا ویژن :

پشتیبانی از عملیات ارزی در دریافتها و پرداخت ها

در سیستم خزانه داری می­توان تمامی عملیات ارزی را در سیستم ثبت و کنترل کرد. همانند سیستم حسابداری، سیستم با محاسبه مبلغ ریالی براساس نرخ تبدیل ارز، همواره معادل ریالی پرداختهای ارزی را دارد. بنابراین علاوه براینکه می­توان موجودی صندوقها و حسابهای بانکی را براساس ارز مربوطه کنترل کرد، همواره معادل آن به سایر ارزها مخصوصا ارز پایه (ریال) در سیستم وجود دارد.

پشتیبانی از فرآیندهای دریافت و پرداخت وجه

یکی دیگر از دغدغه های اصلی سازمان ها مخصوصا در هنگام پرداخت وجه، کنترل فرآیند و مراحل پرداخت وجه از لحظه ثبت درخواست پرداخت وجه تا لحظه صدور قبض پرداخت است. در سیستم آتراویژن به کمک ابزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار و زیر ساخت فنی اورکا، امکان تعریف مراحل بررسی و تایید درخواستهای پرداخت، تبدیل درخواست ها به دستور پرداخت (در این مرحله امکان تجمیع چند پرداخت در یک دستور، یا تفکیک یک پرداخت در چند دستور به صورت کامل پوشش داده می شود)، و صدور قبض پرداخت ارجاع به دستور پرداخت وجود دارد. کنترل مانده درخواستها، بررسی نقدینگی و برنامه ریزی نقدینگی براساس اسناد دریافتی، اسناد پرداختنی، موجودی صندوقها و بانکها، موجودی رزرو شده در حسابهای بانکی و صندوقها برای مخارج پیش بینی شده آتی و همچنین کنترل مرجع درخواست (صورتحساب یا فاکتور خرید مرجع) به آسانی امکان پذیر است.

پشتیبانی کامل از فرآیندهای چک

تمامی مراحل و وضعیتهای چک (چک دریافتی یا چک پرداختی) و گردشکارهای آن در سیستم آترا ویژن امکان پذیر است.

منطقهای راس گیری

سیستم قابلیت محاسبه راس دریافتها و پرداختها و مقایسه آن با قراردادهای فی مابین را  دارد. محاسبه راس پرداختهای مشتری نسبت به فاکتورهای فروش و صورتحسابهای تایید شده انجام می­شود.

تسویه فاکتورها براساس دریافت و پرداخت وجه

از دیگر امکانات سیستم در این حوزه، تسویه فاکتورها براساس اطلاعات موجود در سیستم خزانه داری است که برای تسویه فاکتورهای فروش مشتریان و فاکتور خرید از تامین کنندگان استفاده می شود. روش تسویه می تواند به صورت خودکار توسط سیستم یا براساس انتخاب کاربر انجام شود.

منوی سایت