سیستم دارائی ثابت

وظیفه این سیستم، نگهداری اطلاعات اموال و دارائی ثابت و محاسبه استهلاک و ارزش دفتری هر دارائی است. از آنجایی که یک دارائی در سازمان، نقش های متفاوتی را دارد و سیستم های نگهداری وتعمیرات، تولید، خرید، انبار و اموال به اطلاعات آن احتیاج دارند، اطلاعات اموال در ماژول اطلاعات پایه تعریف می شود.

به هنگام تعریف هر دارائی، می توان ارزش دفتری، سوابق پلاک دارائی، گروه استهلاک و روش محاسبه استهلاک آن را تعریف نمود. همچنین این امکان وجود دارد که اجزا، کامپوننت ها و زیربخش های هر اموال را نیز معرفی نمود و در صورت لزوم برای آن ها هم محاسبه استهلاک نمود.


 در سیستم اطلاعات پایه، این امکان وجود دارد که محل های استقرار به صورت کاملا درختی تعریف شوند و در هنگام تعریف یک دارائی ثابت می توان محل استقرار آن را نیز مشخص نمود. بنابراین این امکان وجود دارد که در هر لحظه، به تفکیک هر سطح از محل استقرار به صورت ریالی و تعدادی ارزش دارائی ها را مشاهده نمود.

تمامی عملیات های استاندارد مرتبط با دارائی نظیر اسقاط، کنارگذاری، بهره برداری مجدد، بیمه، فروش، اهدا و... به همراه فرمول محاسبه استهلاک آن ها در سیستم دیده شده است. همچنین امکان ثبت اسناد تغییر تحویل گیرنده، تغییر محل دارائی و ... که تاثیری بر روی ارزش دفتری دارائی ندارد نیز وجود دارد.

سیستم، می­تواند در زمانبندی های مشخص (به عنوان نمونه  پایان هر هفته ، ماه و ....)، استهلاک دارائی را محاسبه کند و بنابراین در این سیستم می توان به صورت لحظه ای ارزش واقعی دفتری دارائی و مقدار استهلاک محاسبه شده را مشاهده نمود. همچنین از طریق این سیستم، امکان اموال گردانی و ثبت پلاک برای دارایی ها وجود دارد.

سیستم دارایی ثابت با سیستم های خرید و انبار به صورت فرآیندی مرتبط است و بنابراین می توان فرآیند درخواست اموال تا تحویل آن به درخواست کننده را به صورت فرآیندی در سیستم پشتیبانی نمود. از سوی دیگر، سیستم اموال با سیستم تولید در ارتباط است. بنابراین می توان استهلاک دستگاه ها را بر اساس مدت کارکرد آنها از روی گزارش تولید ثبت شده و به صورت واقعی محاسبه نمود. سیستم اموال، با سیستم نگهداری تعمیرات در ارتباط است. بنابراین با انجام عملیات تعویض و نوسازی در بخش نگهداری تعمیرات، می توان ارزش دارائی را مجددا محاسبه نمود.

در شکل زیر مجموعه فرآیندهای اموال و ارتباط آن با سایر سیستمها آورده شده است:

ATRA ERP Fix Asset Integration

منوی سایت