سیستم مدیریت مواد و موجودی

وظیفه این سیستم، مدیریت انبارها، کنترل موجودی و برنامه ریزی احتیاجات مواد می باشد. در این سیستم، می توان برای هر شرکت، انبارهای مختلف را تعریف و کالاهایی که مجاز هستند در آن انبار تراکنش داشته باشند را معرفی نمود. همچنین امکان انجام محاسبات جانمایی انبارها و تعریف قفسه، سکو و سایر زیربخش های مرتبط با انبار وجود دارد.


تصویر زیر، نقشه ارتباطات ماژول را نمایش می دهد:

atra-erp-inventory-integration

 

قابلیت های اساسی سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم فروش و توزیع محصول

 atra erp warehouse Sales Integration

قابلیت های اساسی سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم تدارکات

atra erp warehouse procurement integration

قابلیت های اساسی سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم تولید

atra erp warehouse manufacturing integration

قابلیت های اساسی سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم دارائی ثابت

atra erp warehouse fixed asset integration

قابلیت های اساسی سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم نگهداری و تعمیرات

atra erp warehouse pm integration

سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم پروژه

atra erp warehouse pm integration

سیستم مدیریت مواد و موجودی در ارتباط با سیستم حسابداری

atra erp warehouse generalLedger integration

برخی از مهمترین قابلیتهای سیستم انبار و کنترل موجودی

 

ردیابی(Tracing)

 یکی از مهمترین دغدغه های موجود در صنایع مختلف ردیابی کالا در بخشهای مختلف است. به عنوان نمونه ردیابی یک قطعه فنی که از کجا و کدام تامین کننده خریداری شده، توسط چه شخصی از سازمان کنترل کیفی شده، در چه تاریخی روی چه تجهیزی نصب شده، در چه تاریخی از روی چه تجهیزی منفک شده و بر روی چه تجهیز جدیدی نصب شده، در چه زمانی و توسط چه تعمیرکاری (تعمیرکار خارج از سازمان یا تعمیرکار داخلی) تعمیر شده از دغدغه های مهم در سیستم نگهداری تعمیرات است. این مطلب در مورد مواد اولیه و کالاهای مصرفی تولید، کالاهای نیمه ساخته و محصول نهایی نیز وجود دارد و همواره باید بتوان یک سریال یا یک شماره بچ از کالا را ردیابی کرد.

شکل زیر نمونه ای از گروه بندی کالاها را درسیستم انبار جهت رد یابی نشان می­دهد:

 atra erp warehouse tracing

جلوگیری از تعدد تعریف کالا در زمان هایی که مشخصات فنی و مشخصات شناسایی کالا وسیع است.

در بسیاری از موارد تعریف دقیق کالا همراه با مشخصات آن باعث ایجاد کالاهای متعدد می­شود. تعدد بیش از اندازه کالاها موجب بروز مشکلات فراوان در قیمت گذاری اسناد انبار، در تهیه گزارشات موجودی و کنترلی، تهیه فرمولهای ساخت و درخت محصول (BOM) و بسیاری موارد دیگر می­شود. از سوی دیگر تعریف کالا به صورت کلی نیز کارایی سیستم را کاهش می­دهد چون برای بسیاری از حوزه­ها دانستن اطلاعاتی نظیر موجودی کالا به تفکیک این ویژگیها امری حیاتی است. ورق، لوله، محصولاتی که طرحهای متنوع و وسیع دارند و بسیاری موارد دیگر نمونه این مثالهاست. در سیستم آترا ویژن می­توان کالا را به صورت کلی تعیین کرد و باتخصیص مشخصات و پارامترهای پویا به آنها و ثبت در زمان تراکنشهای انباری، گزارشات و محاسبات موجودی را به تفکیک این پارامترها تعیین کرد.

شکل زیر نمونه ای از تخصیص این ویژگیها برای کالاهای مختلف است :

atra erp warehouse goods specification Dimention

پشتیبانی از چند واحد سنجش برای کالا

  • بسیاری از کالاها دارای چند واحد سنجش هستند. به عنوان نمونه روغن دارای واحدهای سنجش لیتر، کیلوگرم و قوطی است.
  • در فرآیندهای مرتبط با کالا در هر بخش از فرآیند ممکن است کالا با واحدهای سنجش متفاوت ثبت شود. به عنوان نمونه در هنگام خرید در فاکتور تامین کننده واحد سنجش روغن با قوطی آورده شده باشد، اما در فرمول مصرف به صورت گرم آورده شود. در گزارشات تولید و مصرف نیز به صورت لیتر یا کیلوگرم ثبت شود.
  • ارایه گزارشات موجودی، خرید ، فروش و تولید براساس واحدهای سنجش مختلف برای موازنه مواد (Material Balance) از نیازمندیهای اصلی است.
  • کنترل ضریب تبدیل واحدهای سنجش به یکدیگر بسیار مهم است. چنانچه واحدهای سنجش از یک بعد باشند (مثلا جرمی) ضریب تبدیل آنها همواره یک مقدار مشخص است، اما اگر ازدو بعد مختلف باشند ضریب تبدیل آنها به یک دیگر به تفکیک هر کالا متفاوت است .
  • در برخی از کالاها که بحثهایی نظیر چگالی و ضریب وزنی وجود دارد، ضریب تبدیل واحدهای سنجش در محموله های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال وزن یک لیتر روغن خاص، در شرایط دمایی مختلف متفاوت است. بنابراین باید امکان تغییر ضرایب تبدیل در فرمها و تراکنشهای مرتبط با کالا در تمامی سیستمها وجود داشته باشد.
  • در برخی مواقع ضریب تبدیل یک واحد به واحد دیگر می تواند براساس فرمول باشد.

موجودی کالا در انبارها

  • در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، موجودی کالا در بسیاری از فرآیندها نظیر برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)، برنامه ریزی خرید و ... مورد استفاده قرار می­گیرد. در سیستمهای برنامه ریزی تنها دانستن موجودی فیزیکی انبارها کافی نمی­باشد و باید به موجودی کالاها را به تفکیک در راه، تعهد شده، رزرو شده و ... نیز دانست. در سیستم آترا ویژن امکان تعریف انواع موجودی به صورت منعطف و استفاده از هر کدام از آنها در بخشهای مختلف وجود دارد.
  • atra erp warehouse inventory stock

منوی سایت