سیستم نگهداری و تعمیرات

کارکرد این سیستم، پوشش فرآيندهای برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)، فرآيند اقدامات اضطراری (Emergency Maintenance)، اقدامات اصلاحی (Corrective Maintenace)، مانیتورینگ دستگاهها و نگهداری بر مبنای شرایط(Conditional Base Monitoring)، مدیریت دانش نگهداری تعمیرات (Maintenace Knowledge Management) و گزارش انجام کار می باشد.


نقشه فرآيندی کلان ماژول نگهداری تعمیرات پیشگیرانه

ATRA ERP EAM PROCESS FLOW

در شکل زیر، بخش های اصلی ماژول نگهداری تعمیرات مشخص شده است:

ATRA ERP EAM MODULE DIAGRAM

اطلاعات پایه ماشین آلات و تجهیزات (Asset Master Data)

اطلاعات پایه ماشین آلات و تجهیزات، یکی از بخشهای اصلی و مهم سیستم است. به طور کلی مدل در نظر گرفته شده در سیستم به صورت درختی و سلسله مراتبی است، به گونه ای که بتوان یک تجهیز را تا سطح دلخواه (معمولا قطعات و اجزاء اصلی تعریف کرد. تعریف درختی تجهیزات در برنامه ریزی، کنترل و تحلیل اطلاعات نگهداری تعمیرات نقش موثری را  ایفا می نماید. امکاناتی نظیر ادغام عملیاتهای مرتبط به یک تجهیز، حذف عملیات متداخل و وابسته، گزارشات آماری علل خرابی به تفکیک اجزا زیر مجموعه و... همگی از مزایای مدل اشاره شده هستند. شکل زیر نمونه ای از تعریف تجهیز را در سطوح مختلف نمایش می دهد:

ATRA ERP EAM POWER PLANT

همچنین در مدل اشاره شده حتی می توان واحدهای عملیاتی و سطوح بالادست تجهیز را نیز در درخت تجهیز مشخص کرد. بدین ترتیب اقداماتی که در سطوح واحدهای عملیاتی نیز انجام می شود، قابل مدیریت خواهد بود:

ATRA ERP EAM ASSET DIAGRAM

گروه بندی ماشین آلات و تجهیزات (Asset Grouping)

گروهبندی ماشین آلات و تجهیزات به صورت درختی و سلسله مراتبی، ضمن فراهم آوردن بستری مناسب برای برنامه ریزی نگهداری تعمیرات، امکان تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نیز می گردد. هر تجهیز می تواند در یک گروه اصلی قرار گیرد که معمولا گروهبندی اصلی بر مبنای کارکرد و ماهیت دستگاه است. همچنین می توان به تعداد دلخواه گروهبندی فرعی برای تجهیزات تعریف کرد که کاربردهای متنوعی نظیر اولویت بندی، مقایسه، زمانبندی و ... را از این طریق پوشش داد.

شکل زیر نمونه ای از گروه بندی اصلی تجهیزات است که براساس ماهیت و کارکرد تجهیزات ایجاد شده است:

 ATRA ERP EAM EQUIPMENT GROUP

 

محل استقرار

محل استقرار تجهیزات یکی از اطلاعات مهم نگهداری تعمیرات است که برای مکان یابی تجهیز و برنامه ریزی فعالیتها براساس محل استقرار نقش کلیدی دارد. شکل زیر نمونه­ای از یک محل استقرار است:

ATRA ERP EAM ASSET LOCATION

فعالیتهای نگهداری تعمیرات (Maintenance Activity)

منظور از فعالیتهای نگهداری تعمیرات، کلیه اقداماتی است که در فرآيندهای اقدامات پیشگیرانه (PM)، فعالیتهای اضطراری (EM) و اصلاحی (CM) انجام ­می­شود. در سیستم این فعالیتها به صورت مجزا و براساس ماهیت تعریف می­شوند و به تجهیزات و دستگاه­ها متصل می­شوند. فعالیتهایی نظیر بازرسی، تعویض، تعمیر و ... از مهمترین فعالیتهای نگهداری تعمیرات هستند. شکل زیر نمونه ای از انواع و گروههای فعالیتهای نگهداری تعمیرات است.

ATRA ERP EAM ACTIVITY

فرآيند کلان برنامه ریزی نگهداری تعمیرات پیشگیرانه

همانطور که مشخص است، ورودی فرآيند برنامه ­ریزی اقدامات پیشگیرانه، سه بخش می ­باشد:

ATRA ERP EAM PROCESS INPUT

1) تقویم زمانبندی (Calendar): تعیین توقیم زمانی برای انجام فعالیتهای پیشگیرانه یکی از مرسوم­ترین روشهای برنامه­ریزی است. به عنوان نمونه روز شنبه اول هر ماه، هر 15 روز یکبار، هر روز، هر دوشنبه و ... نمونه ای از این تقویمهاست.

2) رویداد (Event) : رویدادهایی نظیر تعطیلات نوروز،  نمونه ای از رویدادهایی است که براساس آن، بسیاری از اقدامات پیشگیرانه می­توانند انجام شوند.

3) پارامترهای نگهداری تعمیرات: مقادیر پارامترهای هر تجهیز می­تواند منجربه ایجاد دستورکارهای بسیاری شود. به عنوان نمونه چنانچه آمپر یک تجهیز بیش از عدد 2 باشد، یا هر 200 ساعت کارکرد تجهیز و ...

 شکل زیر مدل مفهومی ورودهای برنامه ریزی نگهداری تعمیرات را نشان می دهد:

ATRA ERP EAM CONCEPTUAL MODEL

علتهای خرابی و توقفات (Failure)

یکی دیگر از اطلاعات اصلی ماژول نگهداری تعمیرات، تعریف نشانه ها، علتها و راهکارهای رفع خرابی و عدم کارکرد عادی تجهیزات است. این هویت به صورت درختی و سلسه مراتبی در سیستم مشخص است و براساس آن می­توان از روی یک نشانه خرابی، علتهای خرابی مرتبط را شناسایی کرد و برای هریک از علتهای خرابی راهکار مقابل با آن را تعیین نمود. به طور کلی این هویت از سیستم پایگاه مناسبی برای مدیریت دانش نگهداری تعمیرات است.

ATRA ERP EAM FAILURE

منوی سایت