نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت تولید

ماژول تولید یکی از مهم ترین ماژول های سیستم ERP می باشد که بسیاری از فرآیندهای کلیدی سازمان نظیر برنامه ریزی کلان تولید(MPS)، برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP) و برنامه ریزی منابع تولید (MRP2) توسط این سیستم پوشش داده می شود.

مهمترین ویژگی ماژول تولید شرکت آترا ویژن پوشش همزمان انواع مدلهای تولیدی نظیر تولید فرآیندی، تولید منقطع و تولید دسته ای و بچ است که در این مستند به صورت اجمالی تشریح می­گردد.

ورودی های سیستم تولید با توجه به نوع فروش و استراتژی تولید[1] می­تواند پیش بینی فروش، سفارشات فروش، محصولات به نقطه سفارش رسیده براساس موجودی انبار و یا ترکیبی از آن­ها باشد. براساس این ورودی­ها سیستم تولید ابتدا برنامه کلان تولید (Master Plan) را آماده کرده و سپس با توجه به روش های برنامه­ریزی، جدول برنامه زمانبندی کلان تولید (Master Production Schedule=MPS) را برنامه­ریزی و ایجاد می­نماید.

پس از ایجاد جدول MPS سیستم محاسبه برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت (Rough Cut Capacity Planning=RCCP) را انجام می­دهد و چنانچه تخمین ظرفیت نشان دهده امکان پذیر بودن برنامه MPS را داشت، سیستم براساس مدل تولید[2] محاسبات لازم مواد و منابع تولید را انجام می­دهد.

محاسبه برنامه ریزی احتیاجات (Material Requirement Planning=MRP) سیستم براساس ساختار محصول (BOM)، موجودی های انبارها، برنامه­های در حال انجام، خریدهای در راه و روشهای تامین انباشته (Lot Size Method) انجام ­می­شود. پس از انجام محاسبات MRP سیستم درخواست های لازم جهت تولید، خرید و دریافت کالا از انبار را صادر می­نماید.

مرحله بعدی، برنامه ریزی ایستگاه­ها و خطوط تولید و سایر منابع تولید است. برای برنامه­ریزی منابع تولید(Manufacturing Resource Planning=MRP2) ورودی اصلی جداول MRP و مدل فرآیند تولید است که با توجه به مدلهای تولید اشاره شده می تواند برای تولیدهای منقطع نمودار فرآیند ساخت (Operation Process Chart)، برای تولیدهای فرآیندی نمودار مسیر تولید(Bill Of Routine) و برای تولیدهای پروژه­ای ساختار شکست کار(WBS) باشد.

پس از انجام محاسبات MRP2 ، مدت زمان مورد نیاز، منابع مورد نیاز (مواد، نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات جانبی) توسط برنامه ریزی دقیق ظرفیت (Capacity Resource Planning=CRP) مورد ارزیابی قرار­ می­گیرند. در صورت امکان­پذیر بودن برنامه، سیستم برنامه­ریزی تولید اقدام به صدور دستورکار تولید برای ایستگاه ها و خطوط تولید می­نماید.

پس از انجام کار توسط تولید، ثبت گزارش کار انجام می­­شود. در ثبت گزارش کار تولید تمامی اطلاعات لازم جهت کنترل تولید و مواد و بهای تمام شده به صورت سیستماتیک ثبت می­گردند. اطلاعات واقعی انجام کار نظیر زمان های واقعی صرف شده، توقفات، مواد مصرفی واقعی، ضایعات تولید شده، محصولات اصلی و فرعی تولید شده و سایر پارامترهای عملکردی و محیطی با توجه به ماهیت عملیات و ایستگاه تولید ثبت می­گردد. با ثبت گزارش تولید، اسناد مرتبط انبار نظیر رسید محصول و نیمه ساخته، حواله مصرف تولید و بسیاری اطلاعات دیگر به صورت خودکار صادر می­گردند. با ثبت گزارش تولید محاسبه و کنترل انحرافات و مغایرت ها توسط سیستم انجام می­شود.

[1]  منظور از استراتژی تولید، مبنای برنامه ریزی و تولید محصول است. که می تواند تولید برای سفارش (Make to Order)، مونتاژ برای سفارش (Assemble to Order)، تولید برای انبار (Make to Stock) و تولید پروژه ای (Project Manufacturing) باشد.

[2]  منظور از مدل خط تولید، فرآیند و روش تولید است که می تواند تولید منقطع (Discreet Manufacturing ) ، تولید دسته­ای (Batch) و تولید فرآیندی (Process Manufacturing) باشد.

 

منوی سایت