ماژول مدیریت فرآیندها

 این ماژول، این قابلیت را ایجاد می کند تا بتوان از طریق یک سیستم طراح فرآیندها که با استاندارد (BPMN 2.0) مطابقت دارد، برای فرم ها Workflow طراحی نموده و سپس رکوردها را از طریق این Workflow در کارتابل کابران سیستم به گردش درآورد.

منوی سایت