سیستم گزارش ساز (orca report)

زیرساخت مورد نیاز برای ایجاد انواع گزارشات چاپی و سیستمی را در اختیار کاربر قرار می دهد. با استفاده از این ابزار، گزارشات را به صورت لیستی و نموداری بسازید و دسترسی آن را در اختیار کاربران مربوطه قرار دهید. در این سیستم، این قابلیت وجود دارد که یک گزارش را به شکل یک سربرگ به یک فرم اضافه کنید. زیرساخت طراحی گزارشات و اجرای آن به طور کامل توسط تیم آتراويژن توسعه یافته است. در این سیستم همچنین امکان طراحی گزارشات Drill Down نیز وجود دارد.

 

منوی سایت