سیستم مدیریت قوانین(orca rule)

زیرساخت های مورد نیاز جهت ایجاد قوانین و فرمول های مختلف را در اختیار کاربران قرار می دهد. این قوانین، از طریق دریافت پارامترهای ورودی و نوشتن فرمول، می تواند در قسمت های مختلف سیستم که نیاز به انعطاف سیستم در محاسبه فرمول های مختلف دارد، مورد استفاده قرار گیرد. وجود این ابزار، باعث می شود تا انعطاف بسیار زیادی در بخش های محاسباتی سیستم نظیر محاسبه حقوق، محاسبه آیتم های حکمی، محاسبه کارکرد، قیمت گذاری، محاسبه احتیاجات مواد و... به وجود آید.

 Rule Engine Concept

 

منوی سایت