سیستم زمانبندی اتوماتیک کارها (Scheduler Engine)

بسیاری از کارهای سیستمی، می توانند به صورت اتوماتیک و در زمان بندی های مشخصی انجام شود. مثلا اگر بخواهیم هر 1 دقیقه یکبار به سیستم کارت ساعت خوان وصل شده و اطلاعات تردد پرسنل را به سیستم وارد نمود یا اگر بخواهیم هر شب سیستم یک گزارش تهیه و به تعدادی از پرسنل، E-mail کند، اینها کارهای اتوماتیکی هستند که می توانند در بازه زمانی مشخصی اجرا شوند.

وظیفه ORCA SCHEDULER، مدیریت زمانبندی اجرای این کارهای اتوماتیک در سیستم است. ORCA SCHEDULER کارهای اتوماتیک را در زمانبندی مقرر انجام داده و نتیجه اجرای این کار را در قالب LOG به کاربر نمایش می هد.

منوی سایت