سیستم خدمات الکترونیک کاربران (users' electronic services)

یکی از کارهایی که در یک سیستم ERP بایستی وجود داشته باشد، ارائه خدمات الکترونیک به کاربران است. به عنوان مثال، پرسنل سازمان با Login در سیستم بتوانند فیش حقوقی خود را مشاهده کنند یا درخواست مرخصی و ماموریت برای خود ثبت کنند یا درخواست کالا از انبار بدهند و یا در یک دوره آموزشی ثبت نام کنند.

زیرساخت ماژول UES این امکان را در اختیار سیستم ها قرار می دهند تا بتوانند فرم های خود را در قالب خدمات الکترونیک در اختیار کاربران قرار دهند. به عنوان مثال، ماژول آموزش با کمک زیرساخت UES می تواند این قابلیت را داشته باشد که فرم ثبت نام در دوره آموزشی را به صورت خدمات الکترونیک در اختیار کاربران قرار دهد.

منوی سایت