سیستم های پشتیبان

وظیفه این زیرسیستم ها، پشتیبانی از فرآیند تولید، انجام تنظیمات و سفارشی سازی، استقرار و استفاده از ERP در خط تولید ERP است. در واقع با استفاده از این زیرسیستم ها، می توان اجرای موفق پروژه را با کیفیت بالا تضمین نمود. زیرسیستم های طراحی شده، با توجه به نحوه ارائه خدمات شرکت آتراويژن به سازمان کارفرما و نحوه همکاری این دو سازمان با یکدیگر می تواند، متفاوت باشد. 

 

ٍORCA-ERP-Production-Line-Supportive-Systems-Diagram

منوی سایت