طراحی وضع مطلوب سازمان

يکی از خدمات مشاوره ­ای آتراويژن، شناسايي و تحلیل و تدوين فرآيندهای وضع موجود سازمان [1] و طراحی وضع بهبود يافته [2]  فرآيندهای سازمان می باشد.

چرا باید سازمان ها، طراحی فرآیندهای وضع مطلوب را انجام دهند؟

شناسايي و آناليز فرايندهای کاری، روالها و منطق های کاری و شفاف سازی آن در سازمان

کاهش هزينه ها از طريق شناسايي مشکلات، دوباره کاری ها و اتلافات

افزايش سرعت پاسخ دهی سازمان به مشتريان و ارايه سريعتر خدمات

ايجاد ديدگاه مشترک بين مديران و کارمندان واحدهای مختلف سازمانی و کاهش تضادها و اختلافات

ايجاد نظم بيشتر در اجرای فعاليت­ها

 

اين سرويس برای سازمان­های زير می تواند مفيد باشد که:

قبل از اجرای پروژه پياده سازی و استقرار سيستم های نرم افزاری فرآيندی نظير ERP , BPMS باشند

در فاز اجرايي پروژه سيستم های نرم افزاری فرآيندی باشند

سازمان هايي که روال­های آن­ها برای ارايه خدمات و يا توليد محصولات، ناقص و يا غير يکپارچه است.

سازمان هايي که برای کاهش هزينه ها، نياز به بهبود در فرآيندهای کاری دارند.

 

مراحل اجرای پروژه:

 برنامه ريزی و راه اندازی

 شناسايي فرآيندهای وضع موجود (As -Is) و تدوين فرآيندهای کاری

مطالعه نطبيقی (Bench Mark) براساس نوع صنعت و نيازمندی های سازمان از منابع معتبر جهانی

 طراحی وضع بهبود يافته (To Be) به کمک نتايج اجرای فاز های 2 و 3

آموزش، فرهنگ سازی و استقرار فرآيندهای کاری جديد

 پايش و بهبود فرآيندهای بهبود يافته سازمان


[1] As-Is Analysis

[2] To-Be Analysis

منوی سایت